Kinkekaardi tingimused

Kinkekaart on maksevahend, mis kehtib Astri Grupi kaubanduskeskkonnas ja mida kasutatakse Partneri juures kaupade või teenuste eest tasumiseks. Kinkekaarti võib kasutada mitu korda, ühe või mitme Partneri juures, kuni Kinkekaardi Nimiväärtuse kulutamiseni või kuni Aegumiskuupäevani.

Astri Grupi kaubanduskeskkond on Astri.ee (edaspidi Veebipood), Astri Grupi kaubanduskeskused (edaspidi Keskus), mille loeteluga on Teil võimalik tutvuda siin.

Käesolev Kinkekaardi kasutamise eeskiri reguleerib Keskuse poolt välja antavate Kinkekaartide väljastamise, ringluse ja kasutamisega seotud tingimusi ja toiminguid ning kehtib kõigile Kinkekaardiga seotud Klientidele, Partneritele ja kolmandatele isikutele.

 1. Mõisted

   Kinkekaart on elektrooniline maksekaart, mis kehtib Astri Grupi kaubanduskeskkonnas ja mida kasutatakse Partneri juures Ostude eest tasumisel Nimiväärtuse summas.

   Aegumiskuupäev märgib viimast päeva (kaasa arvatud), mil Kinkekaarti on võimalik Partneri juures Ostu eest tasumiseks kasutada, s.t. Kinkekaardi kehtivusaja viimane päev.

   Ost on kaupade või teenuste ostmine Partneri juurest, tasudes selle eest osaliselt või täielikult Kinkekaardiga.

   Väljastaja on Kinkekaardi müüja ehk Keskus, mille loetelu on esitatud siin.

   Edasimüüja on Keskuse poolt volitatud isik, kes müüb Kinkekaarte Väljastaja nimel ja esindab Väljastajat suhetes Kinkekaardi Klientidega.

   Partner on isik, kes aktsepteerib Kinkekaarti maksevahendina kaupade eest, mida Partner müüb või teenuste eest, mida Partner osutab.

   Klient on eraisik, juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes soetab Kinkekaardi või kasutab seda.

   Nimiväärtus on rahasumma, mille Klient maksab samas väärtuses Kinkekaardi eest.

   Saldo on Kinkekaardil oleva elektroonilise raha summa, mida ei ole veel Ostude eest tasumiseks kasutatud.

   Seade on elektrooniline makseseade, nt makseterminal või muu seade, mida Partner kasutab Kinkekaardi magnetribalt andmete lugemiseks ja ostu autoriseerimiseks.

 2. Kinkekaardi Nimiväärtus

  1. Kinkekaardi Nimiväärtuse otsustab Klient, Kinkekaardi väikseim Nimiväärtus on 5 eurot ja suurim Nimiväärtus 500 eurot.
  2. Kinkekaardile on võimalik raha juurde laadida.

 3. Kinkekaardi müügikohad ja ostmine

  1. Kinkekaarti on õigus väljastada Kinkekaardi Väljastajal või Edasimüüjal.
  2. Kinkekaardi Väljastaja müüb Kinkekaarti Keskuse infopunktis ja Veebipoes. Edasimüüja müüb Kinkekaarti Edasimüüja müügipunktis.
  3. Kinkekaardi ostmiseks pöördub Klient Kinkekaardi müügikohas Väljastaja või Edasimüüja poole, tasub valitud Nimiväärtuse ja täidab muud ettenähtud nõuded.
  4. Väljastaja või Edasimüüja väljastab Kliendile tšeki/arve, mis tõendab Nimiväärtuse tasumist ning väljastab Kliendile Kinkekaardi.

 4. Kinkekaardi tellimine

  1. Kinkekaardi tellimust esitades täidab Klient Veebipoes vajalikud infoväljad ja muu teabe, mida Väljastaja küsib. Makseviisiks tuleb valida “ülekandega”.
  2. Tellimuse põhjal esitatakse Kliendile tellimuse kinnitus/maksenõue.
  3. Kliendi poolt esitatud tellimus muutub poolte jaoks siduvaks, kui Klient tasub tellimuse eest.
  4. Klient saab tellitud Kinkekaardi kätte Keskuse infopunktist lahtiolekuaegadel, tellib Kinkekaardi endale sobivasse pakiautomaati või kullerteenuse kaudu. Kinkekaardi kättesaamisel peab Klient esitama volituse ja/või ID kaardi või muu isikut tõendava dokumendi.

 5. Kinkekaardi kasutamine

  1. Iga isik, kellel on Kinkekaart võib seda Ostu tegemiseks kasutada.
  2. Kinkekaarti maksevahendina aktsepteerival Partneril ei ole mõistlikult võimalik kontrollida asjaolu, kas Klient on Kinkekaardi õiguspärane kasutaja. Eeldatakse, et Kliendil on õiguslik alus Kinkekaardi kasutamiseks.
  3. Kinkekaarti saab kasutada Ostu eest tasumiseks Astri Grupi kaubanduskeskkonnas Partnerite juures, kes on aktsepteerinud Kinkekaardi maksevahendina kasutamise.
  4. Kinkekaarti ei kehti järgmiste Partnerite juures.
  5. Kinkekaarti ei ole võimalik vahetada rahaks ega kasutada Kinkekaardi soetamiseks.
  6. Enne Aegumiskuupäeva saab Kinkekaarti kasutada piiramatu arv kordi ühe või mitme Partneri juures kaupade ja teenuste eest tasumisel maksimaalselt summas, mis vastab Kinkekaardi Nimiväärtusele.
  7. Enne Ostu sooritamist teavitab Klient Partnerit, millise summa ulatuses soovib ta tasuda Kinkekaardiga.
  8. Partneril ei ole õigust keelduda Kinkekaardi aktsepteerimisest maksevahendina, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  9. a) Seade on rikkis;

   b) esineb objektiivne alus Kinkekaardi mitte aktsepteerimiseks või põhjendatud kahtlus Kinkekaardi kasutamise õigusliku aluse puudumise kohta.

  10. Kui Kinkekaardi Saldo ei ole Ostu eest tasumiseks piisav, on Partner kohustatud Kinkekaarti Ostu eest tasumiseks aktsepteerima, tingimusel, et Klient tasub ülejäänud osa sularahas, maksekaardiga või teise Kinkekaardiga.
  11. Kui Klient soovib Ostu eest osaliselt või täielikult tasuda Kinkekaardiga, peab ta enne Ostu eest tasumist esitama Partneri töötajale Kinkekaardi. Kinkekaardilt loetakse Ostu eest tasumiseks magnetribalt andmed ning Ost autoriseeritakse Partneri Seadmega Kasutaja juuresolekul.
  12. Kui Saldo ei ole Ostu autoriseerimispalves esitatud summa täielikuks katmiseks piisav, lükatakse Ostu autoriseerimine tagasi.
  13. Kinkekaardi autoriseerimine toimub läbi makseterminali/kassasüsteemi. Partner annab kauba üle või osutab teenust üksnes juhul kui Kinkekaardi autoriseerimise süsteem kinnitab Kinkekaardiga tasumise toimumist makseterminali ekraanil.
  14. Pärast kauba või teenuse eest tasumist jääb Kinkekaart Kliendile.
  15. Kinkekaardi süsteemi haldab käesoleva redaktsiooni kehtestamisel Nets Estonia AS.

 6. Kinkekaardi Aegumiskuupäev

  1. Kinkekaardi kehtivusaeg on üks (1) aasta arvates Kinkekaardi soetamise kuupäevast. Kinkekaardile raha juurde laadides pikeneb Kinkekaardi kehtivusaeg igakordselt kaheteistkümne (12) kalendrikuu täitumiseni arvates raha juurde laadimise kuupäevast.
  2. Kui pärast Aegumiskuupäeva ei ole Kinkekaardi saldo 0,00 EUR (null EUR ja null senti), siis allesjäänud saldo annuleeritakse.
 7. Kinkekaardi saldo kontrollimine

  1. Klient saab Kinkekaardi Saldot kontrollida:
  2. Keskuse infopunktis ja Keskuse iseteeninduskioskites;
  3. Keskuse kodulehel logides sisse enda Astri ID kontole siin..
 8. Kehtetu Kinkekaart

  1. Kehtetu on Kinkekaart, millel on vähemalt üks järgmistest omadustest: a) Aegumiskuupäev on saabunud; b) Saldo on 0,00 EUR; c) kaart on rikutud; või d) kaart on võltsitud või võltsingu tunnustega.
  2. Rikutud Kinkekaart asendatakse kehtiva Kinkekaardiga vastavalt punktile 9.
  3. Kinkekaart loetakse võltsituks, kui sellel esinevad võltsingu tunnused.
  4. Võltsitud Kinkekaart tühistatakse ja selle kasutaja kaotab võltsingu tuvastamise hetkest kõik õigused Kinkekaardi kasutamiseks.
 9. Kinkekaardi asendamine

  1. Kinkekaardi, mis on mehaaniliselt rikutud ja mida ei saa Ostu eest tasumiseks kasutada, saab asendada uue Kinkekaardiga, tingimusel, et kaardi magnetriba on loetav või on muul viisil tuvastatav Kinkekaardil olev Saldo, ja Kinkekaardi Aegumiskuupäev ei ole saabunud.
  2. Klient saab uue Kinkekaardi, mille Aegumiskuupäev ja Saldo on samad, mis asendataval kaardil.
 10. Kaebused

  1. Kõik Kinkekaardiga seonduvad kaebused tuleb Väljastajale esitada kirjalikult, märkides ära kaebuse esitaja nime, isikukoodi, kontakttelefoni ja e-posti aadressi, kaebuse asjaolud ja kaebuse esitaja nõude.
  2. Kõik kaebused tuleb Väljastajale esitada 1 (ühe) kuu jooksul arvates kaebuse esitamist põhjustavate asjaolude asetleidmist.
  3. Kaebused, mis esitatakse pärast punktis 10.2. sätestatud tähtaega ei kuulu läbi vaatamisele, nende ülevaatamise tagasi lükkamine ei kuulu vaidlustamisele ega ole edasikaevatav.
  4. Väljastaja vaatab Kliendi esitatud kaebused üle 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates kaebuse kättesaamisest.
 11. Kinkekaardi tingimuste muutmine

  1. Väljastaja jätab endale õiguse teha Kinkekaardi kasutamise tingimustes muudatusi, mis muutuvad kõigile Kinkekaardiga seotud Klientidele, Partneritele ja kolmandatele isikutele kohustuslikuks alates muutunud tingimuste avaldamisest veebilehel Astri.ee.
  2. Kinkekaardi kasutamise tingimused on avaldatud veebilehel Astri.ee.
 12. Isikuandmete töötlemine

  1. Isikuandmete töötlemisele kohalduvad Privaatsustingimused.

Käesolevad Kinkekaardi kasutamise tingimused on avaldatud 16.09.2019 seisuga.